PIRÁTSKÉ LODĚ

Jak vyrobit svůj model /TRUPBOKORYS - neboli ( NÁRYS ) je jeden ze základních pohledů, ze kterého poznáváme tvar tvary klounovce, kýlu, kormidelní perutě, tvar zádě, zakřivení paluby, outory, zrcadlo atd. Zobrazuje v osové rovině obrys plavidla s průměty řezů žebrorysek a vodorysek. Uvnitř obrysu tedy vidíme svislé přímky, znázorňující řezy žebrorysek, vodorovné přímky znázorňující řezy vodorysek a křivky, což jsou řezy bokorysek, tj. rovin kolmých k vodní hladině. Tyto křivky nám slouží výhradně ke kontrole plynulosti lodního trupu. Tyto křivky pak vidíme v obrázku žebrorysek jako svislé přímky. Na obrázku žebrorysek jsou tyto roviny označeny I. II. a III. Jejich počet je libovolný. K plnému pochopení všech rovin je nutné mít trochu představivosti. Je to jakobychom trup lodě rozřezalina jednotlivé díly (roviny). Tímto rozložíme trup lodi na jednotlivé boční roviny. Obrysová čára těchto dílů bude křivka, která je v nárysu označena I. II. a III.

PŮDORYS - (VODORYS) je druhý ze tří základních pohledů zobrazující v základní rovině vodorysky, žebrorysky a řezy. Jde o obrys lodě při pohledu shora. Trup je pomyslně rozřezán jednotlivými "řezy" rovnoběžně s hladinou. V žebroryse jsou to vodorovné přímky označené jako V1 až V6. Značka KVR (Konstrukční vodoryska) označuje vodorysku, tj. hladinu. Ve výkrese se tato přímka označuje zvlášť. Při pohledu shora se nám pak tyto přímky zobrazí jako křivky. Vzhledem k souměrnosti trupu se kreslí jen jedna polovina trupu. Počet rovin pod vodou (KVR) musí být vždy LICHÝ, aby mezi jednotlivými rovinami vždy vznikl sudý počet stejných vzdáleností (což je nutné pro výpočet výtlaku a určení těžiště lodi).ŽEBRORYS - je třetí ze základních pohledů zobrazující v rovině hlavního žebra žebrorysky, vodorysky a řezy. Ohraničuje vnější tvar trupu při pohledu zepředu nebo zezadu. Dává nám představu o objemu lodního trupu. Uvnitř výkresu opět vidíme bokorysné (svislé) přímky, označené I.II. a III., dále vodorysné (vodorovné) přímky V1 až V6. Křivky, které nám dávají tvar jednotlivých žeber vznikají tak, že protneme trup v bokorysu přímkami kolmými na KVR. I zde je většinou zobrazována jen polovina trupu a to tak, že levá polovina výkresu znázorňuje žebra od zádi k hlavnímu žebru a pravá polovina žebra od přídi k hlavnímu žebru. Žebra jsou číslována vždy od zádě k přídi a vzdálenosti jednotlivých žeber jsou patrné z bokorysu nebo vodorysu. Všechny křivky a přímky spolu musíme porovnávat tak dlouho, dokud se nám ve všech pohledech dostanou jednotlivé roviny do souladu ve všech třech pohledech. Připomínám, že konstrukční výkres není výkresem stavebním a neudává tedy, že model bude stavěn s tolika žebry rozmístěnými v uvedených vzdálenostech. A? podle stavebních výkresů pak připravíme a sestavíme jednotlivé části, které v konečném výsledku vytvoří model.